Logo

53 Du ser det ikke før du tror det – barn som lever i vanskelige livssituasjoner

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Mange barn som er utsatt for seksuelle overgrep, vold og omsorgssvikt viser ikke alltid tydelige tegn eller symptomer. Ofte forteller de heller ikke om dette til de voksne i barnehage eller skole. Når et barn viser atferd som vekker bekymring, bør vår oppmerksomhet rundt barnet skjerpes. Dette kurset har som mål å gi deltakerne innsikt og forståelse for de utsatte barnas situasjon – og være i stand til å hjelpe.

Kursinnhold:
• Symptomer på at barn lever i vanskelige livssituasjoner
• Hva skjer når tilknytningen feiler?
• Langsiktige konsekvenser av vold/ overgrep/ omsorgssvikt
• Hva er risikofaktorer?
• Hva trenger de utsatte barna av oss voksne – hva gjør jeg når jeg fatter mistanke?

Maria Skogly er utdannet familieterapeut, spesialpedagog og Marte Meo terapeut. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten, barns psykiske helse. Maria har i mange år jobbet med traumatiserte barn og familier, og har erfaring fra både institusjon, førstelinjetjeneste, barnehage og skole. Hun er en erfaren kursholder, veileder, behandler og terapeut for skoler, barnehager, PPT, barnevern og andre aktuelle instanser. Maria er eier av firmaet «Familieterapeut og spesialpedagog Maria Skogly».

Hjemmeside: www.mariaskogly.no

Kurset arrangeres også på lørdag.