Logo

81 Barnekonvensjonen helt nedpå: Lær å gjøre en barnets beste-vurdering i praksis og hvordan du kan la barna medvirke i barnehagen

FREDAG

09.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barnets beste og barns rett til å medvirke er nedfelt i Grunnloven, barnehageloven og i Rammeplanen.

I dette kurset får du kunnskap slik at du bedre kan anvende FNs barnekonvensjon i praksis der du jobber. Du kan forvente en praktisk og morsom tilnærming til en tematikk som mange synes er krevende å få til, og du vil oppleve den praktiske sammenhengen mellom juss og pedagogikk. Her kan du lære hvordan du kan gjøre en barnets beste-vurdering i praksis, og også lære mer om hvordan du kan la barn medvirke oftere i egen hverdag i barnehagen. Kurset tar også opp emner som barns rett til ikke-diskriminering, rett til utdanning, rett til lek og rett til god helse. Kurset bygger sitt innhold rundt FNs barnekonvensjon. I kurset brukes det tid på kunnskapsdeling, dialog rundt egne erfaringer og tid til refleksjon 

Kursholderne skriver for tiden bok til ansatte i barnehagen gjennom Fagbokforlaget med arbeidstittel “Barnekonvensjonen helt nedpå». De har i flere år jobbet sammen om temaet FNs barnekonvensjon. De har skrevet kronikker og laget webinar om temaet.

Malin Albrechtsen van der Hagen er jurist og har tidligere jobbet i UDI, Stine Sofies Stiftelse og Bufdir. I dag jobber hun som spesialrådgiver i Kreftforeningen.

Helene Kløcker har master i ledelse, tidligere jobbet mange år som rektor, hos Barneombudet, hos statsforvalteren og i Stine Sofies Stiftelse. I dag er hun prosjektleder for den statlige satsingen Kompetanseløftet i Østre Agder-samarbeidet.

Kurset presenteres i samarbeid med Fagbokforlaget.