Logo

23 Det inkluderende klasserommet – hvordan tilrettelegge for elever som har spesialundervisning?

FREDAG

09.00-11.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

INKLUDERENDE SPESIALPEDAGOGISK PRAKSIS  
Elever med spesialundervisning er en variert gruppe og har ulike behov for tilpasninger. Et av hovedprinsippene i norsk skole er at skole og undervisning skal være inkluderende. Dette betyr at alle elever skal få mulighet til utvikling og læring ut ifra egne forutsetninger.

Hvorfor er vi opptatt av at elever med spesialundervisning skal inkluderes i klasserommet? Og hvordan kan lærer legge til rette for en slik undervisning i samarbeid med PP-tjenesten? Hvem kan bidra slik at eleven opplever mestring og blir en del av det sosiale felleskapet i klassen og på skolen? Hvordan kan vi samarbeide til det beste for barnet?  

Cornelia Kleman, Ane Sandberg og Ylva Nordahl har mange års erfaring som pp-rådgivere i PP-tjenesten. Tett samarbeid med skoler i hele Oslo bidrar til en bred erfaringspraksis både knyttet til skole som system og i møte med enkeltelever som har spesialundervisning. 

Kurset arrangeres i samarbeid med PP-tjenesten i Oslo Kommune