Logo

50 Fellesskapets betydning for barn og unge

FREDAG

09.00-11.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Alle barnehagebarn og elever har rett til et trygt og godt psykososialt miljø. Den enkeltes subjektive opplevelse av å høre til og være betydningsfull i fellesskapet skal legges til grunn i dette arbeidet. 

Det er noe universelt og grunnleggende menneskelig ved å oppleve tilhørighet i en gruppe, uansett om man er liten eller stor.
Hva bør vi da vektlegge i større grad for å gi barn og unge følelsen av å være «på plass» sammen med andre? Hva gjør vi når det blir vanskelig? Hvor stor betydning har voksnes fellesskap å si for barnas fellesskap? 

Kurset gir en teoretisk og praktisk innramming av fellesskapsbegrepet, løfter frem noen profesjonsetiske utfordringer, og minner om viktigheten av å involvere barn og unge i alt arbeid som handler om å utvikle trygge og gode barnehager og skoler. 

Kjerstin Owren har jobbet som lærer og skoleleder i Osloskolen. Hun ble Oslos første mobbeombud i 2017. Kjerstin debuterte som fagbokforfatter i 2021 med bidrag til boka «Mobbeforebygging i et fellesskapsperspektiv» og har skrevet en rekke kronikker og fagartikler om barns behov for å høre til og fellesskapets betydning.

Kurset arrangeres i samarbeid med Mobbeombudet i Oslo.