Logo

025 Fra uro til ro. Utfordrende adferd og barns muligheter for læring

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom B 317

Ann-Karin Bakken og Kaja Næss Johannessen

Mange elever lever med oppvekstbetingelser som er belastende. Det kan handle om vold i hjemmet, seksuelle overgrep, alvorlig fattigdom, mobbing, utenforskap, konfliktfylte skilsmisser med mer. Felles for slike opplevelser er at de vil påvirke eleven på ulike måter, og indirekte påvirke deg som lærer ved at eleven vil bli mindre tilgjengelig for læring og kan ha utfordrende atferd. Det er fort gjort å føle seg utilstrekkelig som lærer i møte med elever som lever belastende liv. Dette kurset vil ta for seg ulike belastende livsbetingelser elever kan ha og hvordan disse påvirker elevens fungering i klasserommet. Du vil få lære praktiske grep som kan være nyttig for at både du og elevene det gjelder skal få en bedre hverdag.

Kaja Næss Johannessen er psykologspesialist og leder av fagutviklingsenheten ved Østbytunet Senter for Behandling og Fagutvikling. Hun har jobbet med utsatte barn og unge de siste 14 årene og har utstrakt erfaring med undervisning og veiledning på temaet. Høsten 2020 utga hun boken «Giftig stress. Om utfordrende atferd og barns muligheter for å lære» sammen med kollega Ann-Karin Bakken.