Logo

054 Lekens plass og muligheter i begynneropplæringen

FREDAG

13.00-16.00Åpent for alleSted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Aslaug Andreassen Becher og Emmy Elisabeth Haugen

I kurset vil forskning som begrunner lekens plass for de yngste barna i skolen legges fram. Vi kan vektlegge hvordan sammenheng og gjenkjenning mellom barnehage og skole kan skapes. Vi vil snakke om lek som fenomen og forskjell på ulike former for lek. Hva skiller lek fra lekpregete aktiviteter og hvordan ulike former for lek kan integreres i undervisningen. Eksempler fra arbeid i klasserommet legges fram.

Vi vil ut fra lekteori og erfaringer peke på forutsetninger for å la rollelek få bli en del av pedagogiske praksiser i begynneropplæringen. Kurset vil være en veksling mellom forskningsbidrag, praktiske eksempler fra klasserommet og diskusjon/refleksjon sammen med deltakerne i grupper.

Aslaug Andreassen Becher er dosent i pedagogikk ved OsloMet der hun underviser og forsker ved institutt for grunnskolelærerutdanning. Lek og begynneropplæring har hatt hovedfokus i hennes publisering de siste årene.

Emmy Elisabeth Haugen er utdannet førskolelærer og har tatt videreutdanning i småskolepedagogikk. Hun har arbeidet 13 år i barnehage og har de siste 20 årene arbeidet på barnetrinnet med fokus på begynneropplæringen 1. -4. klasse. Hun er spesielt opptatt av å integrere lek, og særlig rolleleken, i undervisningen og elevenes hverdag. Emmy har holdt kurs for ansatte på aktivitetsskoler, og for lærere om rollelekens betydning for barn og hvordan man kan legge til rette for dette.

Kurset går også på lørdag.