Logo

57 Livsmestring – i et relasjonelt perspektiv

LØRDAG

13.00-16.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Kurset belyser det helsefremmende potensialet for livsmestring som ligger i trygge mellommenneskelige relasjoner – i sammenhengen mellom fagpersoners relasjonskompetanse og barn og unges sosiale og emosjonelle utvikling. Oppmerksomt nærvær presenteres som hensiktsmessige tilnærming for å styrke og trene relasjonskompetanse. Elementer herfra er aktuelle også i det direkte arbeidet med livsmestring.

Det gjelder for eksempel trening av evnen til å samle seg og være i kontakt med seg selv, fokusere oppmerksomheten, håndtere tanker, følelser og reaksjoner, se og anerkjenne andre, utvikle empati og sans for fellesskapet. Denne siden ved livsmestring bygger på fagpersoners relasjonskompetanse, et grunnleggende kompetanseområde i profesjonsutviklingen. Den er uavhengig av fag og temaer, og kan med hell trenes i overganger og mellomrom i hverdagen. Kurset er praktisk rettet.

Anne Sælebakke er utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har solid erfaring med helsefremmende arbeid i barnehage og skole. Hun er opptatt av relasjonenes betydning og oppmerksomt nærvær som en tilnærming til å styrke de voksnes relasjonskompetanse, og barn og unges livsmestring. Dette har hun skrevet om i bøkene Livsmestring i skolen. Et relasjonelt perspektiv (2018) og Barn i balanse. Nærvær og empati i barnehagen (2015).

Hjemmeside:  www.anneselebakke.no.