Logo

15 Se – forstå – handle

FREDAG

10.00-12.00Sted: OsloMet - Storbyuniversitetet

Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og utjevne sosiale forskjeller. Det skal oppleves trygt og godt for alle barn å tilbringe store deler av sin barndom i barnehagen.

Hvordan skape et lekende og inkluderende fellesskap? Har vi nok kunnskap og kompetanse til å møte barn som av ulike årsaker har en uhensiktsmessig måte å møte verden på? Hvilke krav må stilles til personalet? Dette er blant spørsmålene som belyses i dette foredraget.

Kari Pape er barnehagelærer med hovedfag i barnehagepedagogikk, med 16 års erfaring som pedagogisk leder og styrer i egen barnehage i Oslo. Har fra 2004 til 2020 brukt all tid som forfatter og foredragsholder, samt ledet kompetansehevingsprosjekter for fylker, kommuner, bydeler, barnehagekjeder og barnehager i hele landet. Hovedfokus har alltid vært de voksnes ansvar i møte med barn. Eier og driver Foreldrekanalen.com og Barnehagekanalen. Har arbeidet som fagutvikler i Læringsverkstedet siden august 2020.