Logo

091 Små barn i sårbare livssituasjoner

FREDAG

09.00-12.00Åpent for alleSted: Pilestredet 52, Rom E 413

Charlotte Johannessen

Hvordan kan barnehagen oppdage, forebygge og hjelpe barn i risiko for omsorgssvikt?

Dette kurset handler om hvordan ansatte i barnehagen skal oppdage, forebygge og hjelpe barn i sårbare livssituasjoner. Det er barn som er i risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt, eller som lever i en sårbar livssituasjon over kortere eller lengre perioder. Tidlig innsats, forebyggende arbeid, arbeid med livsmestring og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å gi barna gode oppvekstbetingelser. De fleste små barn går i barnehage, noe som setter barnehagen i en særstilling for å bidra til at sårbare barn og foreldre får den hjelpen de trenger.

For å kunne fange opp endringer tidlig og legge til rette for gode tiltak for barna i barnehagen, må de ansatte ha kunnskap om hva de skal se etter av tegn og endringer hos foreldre og barn, og vite hva de skal gjøre med det de ser. Kunnskap om tverretatlig samarbeid blir sentralt for å styrke personalets handlingskompetanse i møte med barn i sårbare livssituasjoner og deres foreldre.

Charlotte Johannessen er førstelektor i pedagogikk og arbeider ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har lang erfaring fra arbeid med små barn i Pedagogisk psykologisk rådgivningstjeneste, og har spesialisering innen sped- og småbarns psykiske helse. Hun har bred erfaring fra kursvirksomhet for barnehagefeltet og lang erfaring med videreutdanninger for barnehagelærere innen tematikk barn i risiko og tverrfaglig samarbeid.

Kurset arrangeres i samarbeid med Kommuneforlaget.