Logo

Om oss

Østlandsk lærerstevne er en uavhengig, ideell organisasjon som har som formål «å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.»

Østlandsk lærerstevne:

 • tilbyr en stor bredde i kurs og foredrag – i 2023 tilbød vi 82 kurs
 • drives kun av inntekter fra billettsalg og utstillingen
 • gjennomføres av et styre på 10 og en sekretær i 50% stilling
 • arrangeres i nært samarbeid med OsloMet – Storbyuniversitetet
 • har de siste årene hatt mellom 2700 og 6300 deltakere
 • blir alltid arrangert fredag og lørdag i uke 44 (i 2024 er stevnet avlyst pga. ombygginger ved OsloMet)
 • ble første gang arrangert i 1931

Stevnet omfatter også en utstilling der et mangfold av aktører i utdanningssektoren er representert. Les mer om utstillingen her.

Årsmøtet er organisasjonens høyeste organ, der alle som har løst billett har møterett. Årsmøtet avholdes på stevnets andre dag (lørdag) kl 17 på OsloMet.

STYRET 2024

Sekretær – Magnar Røri

magnar@ostlandsklarerstevne.no

Vedtekter

§ 1 MÅLSETTING
Formålet med Østlandsk lærerstevne er å samle skolefolk, barnehagepersonell og andre interesserte til kurs, orienteringer og drøftinger av aktuelle skole- og utdanningsspørsmål.

§ 2 PROGRAM M.V.
Styret skal legge opp et allsidig program for hvert stevne. Programmet skal tilgodese interesser og behov hos brede grupper. Organisasjonsmessige spørsmål skal holdes utenfor programmet. Stevnet bør omfatte en utstilling av læremidler og undervisningsutstyr.

§3 STYRET
Stevnet ledes av et styre som består av leder, nestleder og inntil ti medlemmer. Styret velges på årsmøtet etter innstilling fra en valgkomite (jfr.§5). Dersom mer enn to styremedlemmer går ut av styret i perioden, avgjør styret selv om suppleanter skal tiltre styret fram til neste valg. Styremedlemmene velges for to år. Ved gjenvalg velges styremedlemmene for ett år av gangen. Styremedlemmer kan ikke holde kurs på stevnet.

Styret skal

 • iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • arbeide for å arrangere årlige stevner (jamfør §1).
 • oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for dem.
 • administrere og føre nødvendig kontroll med Østlandsk lærerstevnets økonomi i henhold til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • representere Østlandsk lærerstevne utad.

§ 4 STYRETS HONORAR
Leder mottar et honorar pr. år. Honorarets størrelse avgjøres av årsmøtet. Styremedlemmer mottar ikke honorar for sine verv.

§5 VALGKOMITÉ
Styret oppnevner valgkomité på første styremøte i januar.

§6 ÅRSMØTE
Årsmøte avholdes til vanlig årlig. Dette kunngjøres på hjemmesiden. På hvert årsmøte skal styret legge fram en årsmelding. Dessuten skal sekretæren avgi rapport om regnskapet. Alle som møter på årsmøtet har stemmerett.

§ 7 SEKRETÆR
Styret kan tilsette sekretær for ett år av gangen. For sekretæren gjelder egen instruks som fastsettes av styret.

§8 OPPLØSNING
Vedtak om oppløsning skal fattes av årsmøtet. Den eventuelle kapital institusjonen eier skal avsettes til et fond. Fondet skal komme tilsatte i barnehager og skoler på Østlandet til gode i form av stipend som deles ut etter søknad. Til å forvalte fondet oppnevner årsmøtet et fondsstyre med fem medlemmer. Fondsstyret skal søke å finne grunnlag for å gjenoppta driften. For at forslag om oppløsning skal kunne behandles, må årsmøtet være innkalt gjennom offentlig kunngjøring, der forslaget er referert.